ทันตกรรมทั่วไป 

ทันตกรรมทั่วไป

การให้บริการเกี่ยวกับฟันโดยทั่วไป

  • การตรวจรักษาภายในช่องปาก
  • การวิเคราะห์รักษาทางทันกรรมต่างๆ
  • ให้คำแนะนำและวางแนดูแลการรักษา
  • การพิมพ์ปาก
  • ทำโมเดลฟัน
  • การเอ็กซเรย์ฟัน
  • ขูดหิน ปูน
  • ขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์
  • การอุดฟันที่ผุ และ การเปลี่ยนวัสดุอุดเก่า ในกรณีที่เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้แล้ว เช่นวัสดุมีการแตก ร้าว หรือบิ่น เป็นต้น
  • การถอนฟัน ผ่าฟันคุด เป็นต้น

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ทันตกรรมทั่วไป ขูดหินปูน อุดฟัน เอกซเรย์เช็คสภาพฟัน (คลิก)