ทีมทันตแพทย์

ทพ.ศิริพงษ์ วิภาศิริ     
Orthodontist

ปริญญาตรี

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : ทบ. (2541) ,เกียรตินิยม (Doctor of Dental Surgery , DDS.hons)

ประกาศนียบัตร

 • Cert. in Orthodontics 2549 OSRTh (จัดฟัน)
 • สมาชิกสามัญตลอดชีพ สมาคมทันตกรรมจัดฟันและการวิจัยแห่งประเทศไทย (www.orthothailand.org)

อาจารย์ทันตแพทย์/ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2542

การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง/การอบรม

 • Training for Lingual Orthodontic Treatment Course 
 • (จัดฟันด้านใน)
 • Damon International Training Course 
 • (เครื่องมือจัดฟันดาม่อน)
 • Laser in Orthodontic Treatment International Orthodontic
 • Mini Implant For Orthodontic (Taipei, Taiwan)

สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

 • สมาชิกทันตแพทยสภา
 • สมาชิกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
 • สมาคมทันตกรรมจัดฟันและการวิจัยแห่งประเทสไทย ; สมาชิกสามัญตลอดชีพ
 • สมาคมทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย ; สมาชิกสมทบ
 • ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย
 • ชมรมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย

Private Practice

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม อันดับสอง