เอ็กเรย์ (X-RAY)

เอ็กเรย์ (X-RAY)

การเอ็กซเรย์กะโหลกศีรษะและใบหน้าเพื่อการจัดฟัน

การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน นั้น    การถ่ายภาพเอ็กซเรย์เพื่อการจัดฟันมีความสำคัญมาก เพราะ

  1. ใช้ในการวางแผนการรักษา
  2. ใช้ในการอ้างอิงข้อมูล ว่าเริ่มต้น การรักษาเป็นอย่างไรระหว่างรักษาเป็นอย่างไร เพราะการจัดฟัน ฟันของเจะ เคลื่อนที่ตลอด เราต้องมีข้อมูลตั้งต้นไว้พิจารณาการเปลี่ยนแปลง
  3. ใช้ประเมินผลการรักษาภาพเอ็กซเรย์ที่ใช้สำหรับวางแผนรักษาจัดฟัน ต้องมีอย่างน้อย 2 ฟิล์ม ได้แก่

 * Lateral Cephalometrics เป็นภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้าง 

 จากภาพนี้ ข้อมูลที่ได้ เราจะเห็น ลักษณะกะโหลกศีรษะ ฐานกะโหลกศีรษะ ลักษณะกระดูกขากรรไกรบนและล่าง ลักษณะการเอียงของฟันบนและล่าง ลักษณะของเนื้อเยื่ออ่อน เช่น มุมของริมฝีปาก ซึ่งจากลักษณะต่างๆ จะนำมาดูความสัมพันธ์กัน เช่น ดูว่ากระดูกขากรรไกรบน/ล่าง สัมพันธ์กันอย่างไร   ฟันบน/ล่าง ทำมุมกันอย่างไร 

แนวแกนฟันบนที่สัมพันธ์กับกระดูกขากรรไกรบน เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จะนำมาดูร่วมกับที่หมอตรวจในคลินิก

* Panoramic เป็นภาพถ่าย พาโนรามาของกระดูกขากรรไกรบนและล่าง จากภาพนี้ข้อมูลที่ได้ เช่น ลักษณะกระดูกขากรรไกรบน/ล่าง ความยาวรากฟัน ลักษณะกระดูกหุ้มรากฟัน เนื่องจากการจัดฟันต้องเคลื่อนฟันอยู่ในกระดูกส่วนนี้จึงสำคัญมาก นอกจากนี้ก็ใช้ดู ฟันคุด ฟันเกิน บางคนอาจมีฟันเกินคุดอยู่ในกระดูก ซึ่งอาจขัดขวางการเคลื่อนฟันได้ เหล่านี้เป็นต้น   

นอกจากนี้อาจมีการถ่ายภาพเอ็กซเรย์เพิ่มเติม เช่น ภาพกะโหลกศีรษะด้านหน้า-หลัง    ภาพถ่ายกระดูกข้อมือเพื่อประเมินอายุการเจริญเติบโด